Studiesystemer

Spørgsmål og svar

 • +

  Hvilken browser bør jeg bruge?

  Det er vores erfaring, at browseren Google Chrome virker bedst til grunddatabaserne.

 • +

  Hvad er en studieordnings- og modulårgang?

  Både Studieordningsbasen og Modulbasen bruger begrebet ’årgang’.

  En årgang af moduler og studieordninger er den samlede mængde af moduler og studieordninger, der er gældende i et studieår, f.eks. 2019/2020 eller 2020/2021.

  En ny årgang kopieres d. 30/6.

  Dette betyder, at der tages en kopi af samtlige publicerede moduler og studieordninger i årgangen – disse kopier placeres i den nye årgang. Efterfølgende kan de kopierede moduler og studieordninger redigeres, ligesom der kan fjernes eller tilføjes efter behov.

  Årgangen gælder for studieåret, der starter september næstkommende år - dermed bliver kopien taget et år før, den er aktuel. Dette skyldes, at der i den mellemliggende periode foreligger et større arbejde med evt. rettelser, godkendelse, inddatering i STADS mv.

  Umiddelbart efter kopiering af en årgang bliver den nye årgang offentliggjort. Offentliggørelse betyder, at publicerede moduler og studieordninger i denne årgang bliver offentligt tilgængelige på moduler.aau.dk og studieordninger.aau.dk.

  • Modulerne i den nye årgang publiceres af Studiesystemer umiddelbart efter kopiering og er dermed offentligt tilgængelige med det samme
  • Studieordningerne i den nye årgang bliver ikke publiceret af Studiesystemer og vil derfor først blive offentligt tilgængelige, når de er godkendt og publiceret i den almindelige godkendelsesproces for dette, som også bør inkludere en modul-revision ved behov

  Den kommende årgang gøres foretrukken d. 1/7.

  Dette betyder, at årgangen vises på forsiden som den aktuelle årgang på moduler.aau.dk og studieordninger.aau.dk. Samtidig flyttes den tidligere årgang til et arkiv, men er stadig offentlig tilgængelig.

  Nedenfor ses et eksempel på, hvordan årgangskopiering forløber for årgang 2017/18, 2018/19, 2019/20 og 2020/21:

  Se i øvrigt årshjulet for Modul- og Studieordningsbasen.

  NB: Uddannelsesbasen bruger ikke årgange, så ovenstående gælder ikke for Uddannelsesbasen.

 • +

  Hvordan ser årshjulet for Modulbasen og Studieordningsbasen ud?

  Studieordningsbasen og Modulbasen har et fælles årshjul – i det kan du se

  • hvornår de vigtigste administrative begivenheder indtræffer
  • hvilke frister, der er for indlevering af nye moduler og studieordninger samt ændringer til eksisterende

  Årshjulet er nedenfor eksemplificeret ved studieåret 2022/2023, men datoerne er generelle for alle studieår:

  (klik på billede for at se en større version)

   

  Det centrale i årshjulet er årgangskopieringen, hvor der oprettes en kopi af den nuværende årgangs publicerede moduler og studieordninger.

  • Alle studieordninger skal efterfølgende sendes til godkendelse på ny
  • Alle moduler bliver godkendt fra centralt hold, og dermed er det kun ændringer til moduler, der skal gennem godkendelsesforløbet igen

  Du kan læse mere information i afsnittet om årgange samt kopiering af årgange i Modul- og Studieordningsbasen.

 • +

  Hvem er superbrugere i Modulbasen og Studieordningsbasen?

  Modulbasen og Studieordningsbasen har begge tilknyttet superbrugere fra Uddannelsesjura.

  Hvis du er bruger af Studieordningsbasen eller Modulbasen og har spørgsmål eller brug for hjælp, skal du som udgangspunkt kontakte en superbruger fra Uddannelsesjura:

  Navn
  Anne Larsson
  Christina Buhl
  Jesper Bjørn Gorm Poulsen

   

 • +

  Hvordan får jeg administratoradgang til grunddatabaserne?

  Hvis du har brug for administratoradgang til grunddatabaserne - dvs. f.eks. adgang til at oprette, redigere og godkende data i en eller flere af baserne - skal du henvende dig til en superbruger fra Uddannelsesjura.

 • +

  Hvilken modulkode skal jeg bruge til nye moduler?

  Alle moduler i Modulbasen har en modulkode tilknyttet.

  • Modulkoden skal være unik - dvs. to moduler i Modulbasen kan ikke have samme modulkode
  • Modulkoden anvendes i Studieordningsbasen, når du skal tilknytte modulet til en studieordning
  • Modulkode-feltet er obligatorisk at udfylde, og du kan ikke publicere dit modul, hvis feltet ikke er korrekt udfyldt

  Modulkode-feltet skal indeholde mellem 6 og 12 karakterer - der må bruges bogstaver, tal, bindestreg og underscore (_)

  Som udgangspunkt må dit studienævn/institut vælge, hvilken regel for oprettelse af modulkoder, de ønsker at anvende.

  Ud over ovennævnte er der ingen begrænsninger - dog er nedenstående forkortelser reserveret pr. studienævn - det til sige, at dine modulkoder ikke må starte med nedenstående bogstavkombinationer, med mindre modulet er tilknyttet netop det pågældende studienævn:

  Studienævn Forkortelse

  Anvendt filosofi

  FIL

  Arkitektur & Design

  AOD

  Art & Technology (Oplevelsesteknologi)

  ART

  Byggeri og Anlæg

  BYG

  Dansk

  DAN

  Datalogi

  DSN

  Digitalisering

  DIG

  Efteruddannelse i Læring og Filosofi

  ELF

  Elektronik og IT

  ESN

  Energi

  ENE

  Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

  ETK

  Erhvervsøkonomi

  EØK

  HD og Master of Business Administration

  HDM

  Historie

  HIS

  Industri og Global Forretningsudvikling

  IGF

  International Virksomhedskommunikation

  INV

  Internationale Forhold

  INF

  Juridisk Studienævn

  JUR

  Kemi, Miljø og Bioteknologi

  KMB

  Kommunikation og Digitale Medier

  KDM

  Kriminologi

  KRI

  Læring, IT og Organisation

  LIO

  Masteruddannelsen i offentlig ledelse (MPG)

  MPG

  Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge

  MBU

  Masteruddannelsen i Vidensbaseret Socialt Arbejde

  VSA

  Matematik, Fysik og Nanoteknolgi

  MFN

  Medicin

  MED

  Medieteknologi

  MSN

  Musik

  MUS

  Musikterapi

  MTP

  Planlægning, Geografi og Landinspektøruddannelsen

  PGL

  Politik & Administration og Samfundsfag

  PAS

  Psykologi

  PSY

  Revision

  REV

  Samfundsøkonomi

  SØK

  Socialrådgiveruddannelsen

  SRG

  Socialt Arbejde

  SOA

  Sociologi

  SOC

  Sprog og Internationale Studier

  SIS

  Sundhed, Teknologi og Idræt

  STI

  Teknoantropologi, Bæredygtigt Design og Integrerede Fødevarestudier

  TBI

  Tværkulturelle Studier

  TKS

 • +

  Hvordan indsætter jeg et udlandsophold i en studieordning?

  Hvis det er muligt at tilvælge et meriterende udlandsophold i et uddannelsesforløb, angives denne mulighed ikke i form af et modul i Modulbasen. Dermed er der altså ikke mulighed for at indsætte et modul fra Modulbasen i en studieordning, når det drejer sig om udlandsophold.

  I stedet skrives en tekst under (eller over) uddannelsesforløbet, hvor det forklares, at studerende kan vælge et udlandsophold som en del af uddannelsen.

  Her ses et eksempel på dette:

 • +

  Hvordan indsætter jeg et praktikophold i en studieordning?

  Hvis det er muligt for studerende at vælge et ophold hos en virksomhed eller organisation (praktikophold) som en del af uddannelsen, skal opholdet oprettes som et modul i Modulbasen og indsættes i den pågældende studieordning.

  Den gængse terminologi er som følger:

  • "Projektorienteret forløb i en virksomhed", hvis det er selvvalgt
  • "Praktikophold", hvis det er en fast del af uddannelsen
 • +

  Hvordan indsætter jeg et langt kandidatspeciale i en studieordning?

  Hvis det er muligt at for studerende at vælge at skrive et langt kandidatspeciale på sin uddannelse:

  • Skal du oprette kandidatspecialet som et modul af typen 'Projekt' i Modulbasen
  • Derefter indsættes kandidatspeciale-modulet i en studieordning. Da det lange kandidatspeciale vil spænde over mere end ét semester, skal du huske at angive på 'semester-modulet', at specialet er en del af eksempelvis både 3. og 4. semester.

  Her ses et eksempel på dette:

  I eksempelt vises et uddannelsesforløb, hvor 3. og 4. semester, er samlet under ét - heri indgår et langt kandidatspeciale på 45 ECTS samt et ekstra modul på 15 ECTS. Hvis kandidatspecialet er på 60 ECTS udelades andre moduler blot.

 • +

  Hvad gør jeg, når jeg skal oprette en ny studieordning?

  Når du skal til at lægge en ny studieordning ind i Studieordningsbasen, er det en fordel at have overblik over følgende punkter først:

  Hvilken uddannelse skal beskrives i studieordningen?

  Alle studieordninger skal kobles med en uddannelse i Uddannelsesbasen. Når du skal til at oprette din studieordning, skal du derfor finde den rette uddannelse i Uddannelsesbasen, da du skal indsætte uddannelsens versions-id på din studieordning.

  Læs mere om tilknytning af uddannelses-versions-id.

  Er det en helt ny Studieordning eller en ny version af en eksisterende studieordning?

  Der er forskel på, om du opretter en ny studieordning for en helt ny uddannelse, eller om studieordningen er en ny version af en allerede eksisterende, der skal laves i en ny version (f.eks. har bacheloruddannelsen i Energi både en 2015- og en 2017-udgave).

  • Hvis det er en ny version af en eksisterende, kan det som regel betale sig at lave en kopi af den tidligere studieordning og blot lave de nødvendige rettelser
  • Hvis det er en helt ny studieordning, bør du lave en kopi af skabelonen for det pågældende uddannelsesniveau og bruge den som udgangspunkt for oprettelse af studieordningen

  Læs mere om oprettelse af studieordninger og om forskellige versioner af studieordninger.

  Hvilke kursusblokke skal indgå i min studieordning?

  Det er desuden en god ide at få et overblik over, hvilke kursusblokke, der indgår i studieordningen - en kursusblok kan enten være et uddannelsesforløb eller en modulgruppe.

  F.eks. vil to specialiseringer på en uddannelse give to uddannelsesforløb, og hvis uddannelsen desuden kan læses uden specialisering, vil der være i alt tre uddannelsesforløb. Hvis der desuden er en valgfagsblok, vil du også skulle oprette en modulgruppe til at repræsentere valgfagene.

  Hvert uddannelsesforløb og modulgruppe samt tilknyttede moduler skal repræsenteres i din studieordning som kursusblokke.

  Hvilke moduler skal indgå i mine uddannelsesforløb?

  Det kan være en god ide at oprette dine moduler før du går i gang med resten af studieordningen, da modulerne er en væsentlig del af studieordningen, og som oftest vil oprettelse af moduler være den mest tidkrævende del af oprettelsen.

  Desuden skal du være opmærksom på, at moduler først vises korrekt i en studieordning, når de er publiceret. Du kan godt tilknytte modulerne til studieordningen, før de er publicereret, men modulets data vises først i studieordningen, når modulet er publiceret.

  • Hvis din studieordning er en opdateret version af en eksisterende, vil du ofte genbruge mange af de eksisterende moduler i den nye version.
  • Hvis det er en studieordning for en helt ny uddannelse, vil du formentlig skulle oprette en hel del moduler forfra

  Læs mere i afsnittet om oprettelse af moduler.

  Hvilken årgang skal min studieordning oprettes i?

  Studieordningsbasen og Modulbasen opererer begge med årgange – det er derfor vigtigt, at du får oprettet din nye studieordning (og tilhørende moduler) i den korrekte årgang.

  Læs mere i afsnittet om årgange og valg af årgang.