Studiesystemer

Dataudtræk fra Grunddatabaserne

Hver nat bliver der foretaget dataudtræk fra Modulbasen, Studieordningsbasen og Uddannelsesbasen.

Der findes fire udtrækstyper:

 • Admins på grunddatabaserne: Administratorrettigheder i hhv. Studieordningsbasen og Modulbasen
 • Statistik-grunddatabaserne: Udviklingen i antallet af moduler og studieordninger over tid
 • Udtræk-grunddatabaserne: Alle moduler, studieordninger og uddannelser
 • Fejliste-grunddatabaserne: Lister over fejl i baserne – typisk fejl i sammenhænge mellem studieordninger, moduler og uddannelser

Udtrækkene, undtaget ’Admins på grunddatabaserne’, er opdelt i årgange, svarende til årgangene i Modul- og Studieordningsbasen. Udtrækkene ligger i Excel-filer, der kan tilgås af alle ansatte på AAU – filerne er placeret i denne mappe: 

\\adm.aau.dk\Fileshares\ItKvudStatistik

For at tilgå filerne skal du åbne en mappe på din pc og indsætte ovenstående adresse i adressefeltet øverst - du kan også tilgå filerne via en browser.

Filerne er navngivet således:

 • ”dato for udtrækket_årgang_datatype” - f.eks. ”20180424_2018_fejlliste-grunddatabaserne”.

I ovenstående tilfælde viser filnavnet, at udtrækket er foretaget d. 24. april 2018 for årgang 2018/19 og er af typen ’fejlliste’. (Fil-navnet på admin-udtrækket indeholder ikke årgang, da administratorrettigheder er uafhængige af årgang)

Der bliver dannet nye udtræk hver nat, og udtrækket bliver gjort tilgængeligt ca. 7:30 om morgenen – dagens filer er altså baseret på data, som det så ud om natten. Alle filer er skrivebeskyttet, men man kan kopiere dem til sin egen pc, hvis man har brug for at arbejde videre med dem.

Hvis du har spørgsmål til udtrækkene eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte Studiesystemer.

 • +

  Admins på Grunddatabaserne

  Dette udtræk giver et overblik over, hvilke personer, der har hvilke administratorrettigheder i hhv. Studieordningsbasen og Modulbasen.

  Udtrækket har to faneblade:

  • Rettigheder Modulbase
  • Rettigheder Studieordningsbase

  Fanebladene viser, hvem der har hvilke administratorrettigheder i den pågældende base på hhv. studienævns-, institut- og Studieservice-niveau.

 • +

  Statistik-grunddatabaserne

  Dette udtræk giver overblik over antallet af moduler og studieordninger på udtræksdatoen samt viser udviklingen i antallet over tid.

  Udtrækket har to faneblade:

  • Dagens statistik
  • Historisk statistik

  Dagens statistik viser det samlede antal moduler og studieordninger for den valgte årgang pr. administrativ enhed for den pågældende dag. Der vises hhv. antal publicerede, antal ikke-publicerede samt det totale antal moduler og studieordninger.

  Historisk statistik viser samme informationer som ’Dagens statistik’, men blot over tid fra udtrækkenes startdato.

  For at få et bedre overblik over tallene i 'Dagens statistik' og ’Historisk statistik’, kan du med fordel bruge pivot-tabeller og -diagrammer – du kan lave dit eget eller bruge et af de to vedhæftede eksempler:

  • Dette ark bruges til udtræk, der er foretaget efter d. 10-12-2018, hvor institutter afløste skoler i Studieordnings- og Modulbasen
  • Dette ark bruges til udtræk, der er foretaget før d. 11-12-2018

  I eksemplerne er der to ekstra faneblade, der ikke findes i udtrækkene, nemlig:

  • Dagens oversigt – der viser data fra fanebladet ’Dagens statistik’ i tabelform
  • Historisk oversigt – der viser data fra fanebladet ’Historisk statistik’ i tabeller og som grafer

  Ønsker du at bruge tabeller og grafer fra vedhæftede ark, skal det blot opdateres med statistikdata fra det ønskede statistikudtræk. Dette gøres ved at:

  1. Downloade vedhæftede eksempel ovenfor
  2. Kopiere al data fra det ønskede statistikudtræk fra fanebladet ’Dagens statistik’ og/eller fanebladet ’Historisk statistik’
  3. Indsætte det kopierede data på fanebladet ’Dagens statistik’ og/eller ’Historisk statistik’ i det downloadede Excel-ark
  4. Højreklikke på den ønskede tabel på ’Dagens oversigt’/’Historisk oversigt’ og klikke ’Opdater’ – derved opdateres tabeller og grafer til at afspejle det data, du har sat ind.
 • +

  Udtræk-grunddatabaserne

  Dette udtræk viser alle uddannelser, moduler og studieordninger i hhv. Uddannelsesbasen, Studieordningsbasen og Modulbasen.

  Udtrækket har tre faneblade:

  • Uddannelsesdatabase overblik
  • Studieordning overblik
  • Modulbase overblik

  Uddannelsesdatabase overblik viser samtlige gældende versioner af uddannelser i Uddannelsesbasen. Vær opmærksom på, at en uddannelse også kan have eksempelvis historiske versioner, men kun den gældende version af uddannelsen vises i udtrækket. Læs mere om versioner af uddannelser.

  Man kan desuden aflæse uddannelsens uddannelses-id og uddannelsesversions-id, organisatorisk tilknytning samt andre nøgleoplysninger her.

  NB: Da Uddannelsesbasen ikke opererer med årgange (som Modul- og Studieordningsbasen gør), er udtrækket fra Uddannelsesbasen ens på tværs af årgange.

  Studieordning overblik viser samtlige studieordninger for den valgte årgang. Desuden kan aflæses nøgleoplysninger såsom status (for godkendelse) og organisatorisk tilhørsforhold.

  Derudover kan også ses, hvilke moduler fra Modulbasen, der er tilknyttet den pågældende studieordning.

  Hvis studieordningen er tilknyttet en uddannelse fra Uddannelsesbasen kan man desuden se den pågældende uddannelses navn, uddannelses-id samt uddannelsesversions-id.

  Modulbase overblik viser samtlige moduler for den valgte årgang. Desuden kan aflæses nøgleoplysninger såsom modulkode, status (for godkendelse) og organisatorisk tilhørsforhold.

  Hvis det enkelte modul er tilknyttet en eller flere studieordninger, vises disse også pr. modul.

 • +

  Fejliste-grunddatabaserne

  Formålet med dette udtræk er at hjælpe brugere af Uddannelsesbasen, Studieordningsbasen og Modulbasen med at sikre kvalitet og konsistens i data – typisk ift. sammenhængene mellem studieordninger, moduler og uddannelser. De enkelte faneblade fremhæver objektive fejl i indtastningen og kan derfor bidrage til at højne datakvaliteten i Grunddatabaserne.

  Udtrækket har fem faneblade:

  • Studieordning fejlliste
  • Studieordning uden uddannelse
  • UddannelsestypeFejl
  • Modulbase overblik
  • Uddannelser uden studieordning

  Studieordning fejlliste viser publicerede studieordninger, hvori der indgår moduler, der ikke er publiceret i den samme årgang i Modulbasen. Disse vises under ’Ikke fundne moduler’ – i dette tilfælde bør man udgangspunkt enten:

  • Publicere de pågældende moduler
  • Eller fjerne modulerne/erstatte modulerne med publicerede moduler

  Gøres dette ikke, vil studieordningen enten linke til moduler, der ikke findes, eller vise moduler fra en tidligere årgang, der ikke længere er aktuelle.

  Studieordning uden uddannelse viser publicerede studieordninger, der ikke er knyttet til en uddannelse i Uddannelsesbasen.

  I disse tilfælde bør man enten:

  • Afpublicere studieordningen, hvis den ikke længere er aktuel
  • Tilknytte en uddannelse, hvis studieordningen fortsat er aktuel

  Gøres dette ikke bliver studieordningen ikke vist på studieordninger.aau.dk, da alle publicerede studieordninger skal knyttes til en uddannelse ved uddannelsesversions-id’et.

  UddannelsestypeFejl viser publicerede studieordninger hvis type ikke passer til den tilknyttede uddannelse. ’Type’ skal her forstås som f.eks. bachelor, kandidat osv. I dette tilfælde bør man som udgangspunkt enten:

  • Ændre typen på uddannelsen i Uddannelsesbasen eller typen på studieordningen i Studieordningsbasen, hvis en af disse er angivet forkert
  • Eller tilknytte studieordningen til den korrekte uddannelse, hvis det er i tilknytningen, fejlen er begået

  Gøres dette ikke, vil studieordningen fremgå under den forkerte type/kategori på den offentlige visning på studieordninger.aau.dk

  Modulbase overblik viser publicerede moduler, hvor modulets ECTS ikke er lig med summen af de tilknyttede prøvers ECTS. I de fleste tilfælde vil dette være en fejl.

  F.eks. hvis modulets ECTS er 15

  • og den tilknyttede prøve er på 10 ECTS
  • eller de to tilknyttede prøver begge er på 5 ECTS

  er der typisk tale om en fejl.

  I disse tilfælde bør man:

  • Ændre modul- eller prøve-ECTS således modul- og prøve-ECTS er ens.

  I nogle tilfælde kan ovenstående forskel dog være korrekt. Dette gælder, når et modul deler prøve med et andet modul – i disse tilfælde vil hverken det ”prøveejende” og ”prøvelånende” modul have identisk modul- og prøve-ECTS.

  Disse vil dog stadig blive registreret i fejllisten. For let at kunne skelne mellem fejl og ikke-fejl på listen kan man se i feltet ’Set første gang’ – heri står en dato for, hvornår forskellen er registreret første gang. Datoen kan bruges til at identificere, om modulets ECTS-forskel er ny, eller om der er tale om en gammelkendt forskel, der ikke er udtryk for en fejl i ECTS-angivelse.

  Uddannelser uden studieordning viser alle gældende uddannelser, der

  • ikke er tilknyttet en publiceret studieordning (ses ved fejltype ”Ingen studieordning”)
  • er tilknyttet en historisk version af en gældende uddannelse (ses ved fejltype ”Historisk version”)

  Førstnævnte vil som udgangspunkt altid være en fejl, da alle uddannelser i Uddannelsesbasen bør være repræsenteret ved mindst en studieordning. I dette tilfælde bør der oprettes en studieordning til den pågældende uddannelse.

  Sidstnævnte er ikke nødvendigvis en fejl, idet en studieordning ikke behøver at referere til den nyeste (gældende) version af uddannelsen. Dette vil dog være mest optimalt, da den gældende version af uddannelsen alt andet lige repræsenterer uddannelsen mest korrekt. I disse tilfælde bør man som hovedregel opdatere studieordningen med uddannelsesversions-id for den gældende version af uddannelsen.